در تنهایی کارهای کمی صورت میگیرد باهم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم